På bestyrelsens vegne

Lotte Fogh, sekretær

Referat fra ordinær generalforsamling 12. marts 2018

2. I sin formandsberetning opfordrede Dan Sørensen til at undgå indbrud i biler: Tøm bilen, før tyven gør det. Kig efter, at du har modtaget en giroopkrævning på kontingent med det rette navn. Ellers send en mail til kasseren Anne Jensen, akjbroen@gmail.com.

1. Flemming Jensen valgtes som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig  indvarslet.

3. Det omdelte regnskab blev godkendt (kan ses her på hjemmesiden under "MERE"-"Regnskaber" i bjælken ovenfor). 

4. En række forslag var indkommet fra medlemmerne og blev drøftet:

- Der blev udtrykt ønske om en fremgangsmåde til at kontakte hegnssynmanden. Læg gerne en seddel i postkassen  ved Gadestævnet 35, Bent Pedersbæk Hansen.

- Ønsket om en hjertestarter i området blev igen rejst. Lillian Larsen, Ditte Pedersbæk Hansen og Karen Lisby undersøger mulighederne.

- Og igen en opfordring til at fjerne hundelorte og udgå henkastning af cigaretskud. Bestyrelsen undersøger muligheden for ophængning af hundeposer

- Der blev udtrykt ønske om rengøring af vejlamper. Lotte Fogh forespørger kommunen.

- I forbindelse med græsslåning og hækkeklipning blev opfordret til hensyntagen, så maskinerne ikke støjer ved spisetider og aften og weekend.

5. Khuram Iqbal blev nyvalgt som suppleant. Alle øvrige valg var genvalg.

6. Der var stemning for at holde vejfest i sensommeren, evt. i et lejet telt opsat på Gadestævnet. Et festudvalg Preben (formand), Dan, Erik og Flemming J. vil arbejde på sagen.

7. Atter blev der opfordret til at tilmelde grundejerforeningskontingentet til betaling via PBS.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20 med en tak til Lillian og Eigil Larsen for husly. 21 parceller var repræsenteret.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinær generalforsamling onsdag 29. marts 2017 kl.
19.30 på Gadestævnet 46 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Revideret regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5 Valg til bestyrelsen m.v.:
   
Preben Lisby, formand - ønsker ikke genvalg.
    Anne Jensen,  kasserer modtager genvalg.
    Lillian Larsen, bestyrelsesmedlem - modtager genvalg.
    Britt Enemark, suppleant - ønsker ikke genvalg.
    Karin Hansen, revisor - modtager genvalg.
    Bent Pedersbæk Hansen, vejsyn - modtager genvalg.
6. Rotte-problemet.
7. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne

Lotte Fogh, sekretær

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag 29. marts 2017:

Flemming Jensen valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Preben Lisby oplæste sin beretning og nævnte bl.a. årets vejfest/havefest, fibernet m.v.

Det ud- og omdelte 2016-regnskab blev godkendt.

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

Dan A. Sørenden blev valgt til formand.

Anne Jensen og Lillian Larsen genvalgtes til bestyrelsen.

Hans Madsen valgtes som suppleant.

Karin Madsen blev genvalgt som revisor.

Bent Pedersbæk Hansen genvalgtes som vejsynsmand.

Der er kommert nye effektive rottefælder. Dan Sørensen undersøger, hvor fælderne kan købes.

Rotterne kommer bl.a. fra søen og skoven. Fodring af fugle er en dårlig ide, da det tiltrøkker rotter.

Hvis man påtønker at spule sin kloak for at slippe af med rotterene, skal man passe på,

hvis man har cementrør.

Der blev talt om at sætte kontingentet op, så der kan holdes vejfest hvert år.

Igen blev der gjort opmærksom på, at det er en god ide at tilmelde kontingentet til

betaling via betalingsservice PBS.

Afslutningsvis fik Preben Lisby et par flasker vin for lang og tro tjeneste, og Lillian og
Eigil larsen fik også tak for igen at have huset generalforsamlingen.

Mødet begyndte kl. 19.30 og sluttede kl. 20.30. 18 parceller var repræsenteret.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinær generalforsamling onsdag 30. marts 2016 kl.
19.00 på Gadestævnet 46 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Revideret regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Årets loppemarked - er der nogen, der vil arrangere det?
    Årest vejfest - der foreslås lørdag 27. august. Hvem melder sig
    til festudvalget?
6. Valg til bestyrelsen m.v.:
   
Preben Lisby, formand - ønsker ikke genvalg.
    Lotte Fogh, bestyrelsesmedlem og sekretær - modtager genvalg.
    Michael Thorning-Bjerring, bestyrelsesmedlem - modtager genvalg.
    Britt Enemark, suppeleant - ønsker ikke genvalg.
    Flemming Levy, revisor - modtager genvalg.
    Bent Pedersbæk Hansen, vejsyn - modtager genvalg.
7. Eventuelt.
    Tilbud om vask af affaldscontainere gennemgås.

På bestyrelsens vegne

Lotte Fogh, sekretær

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag 30. marts 2016:

1. Flemming Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Preben Lisby oplæste bestyrelsesn beretning, og nævnte bl.a.:
    - Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre, SHG.
    - Risikoen for indbrud og forholdsregler.
    - Følg hjemmesiden og læs om aktuelle ting.
3. Regnskabet blev uddelt og godkendt.
4. Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
5. Årets loppemarked aflyses, da ingen ville påtage sig at arrangere.
    Årets vejfest holdes lørdag 27. august. Festudvalget består af 
    Preben, Niels, Flemming J, Eigil og Lene. Flemming L. hjælper med teltet.
6. Preben Lisby accepterede at fortsætte et år mere som formand, da ingen
    ønskede at påtage sig denne post.
    Lotte, Michael, Flemming L. og Bent Pedersbæk Hansen blev genvalgt.
    Annette Dühring blev indvalgt i bestyrelsen i stedet for Britt Enemark.
7. Her drøftede man tilbuddet og vask af containere, nabohjælp (Lene på Rebæk Allé tilbød
    formidling  af materiale).

Generalforsamlingen begyndte kl. 19.30 og sluttede (officielt) kl. 20.00. 20 parceller var repræsenteret.
--------------------------------------------------------------------------------------

Ordinær generalforsamling tirsdag 31. marts 2015 kl. 19.30 på Gadestævnet 46 med følgende dagsorden:
(omdelt 14. marts 2013)

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Revideret regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag (ingen modtaget).
5. Valg til bestyrelsen.
På valg er:
Anne Jensen, kasserer - modtaget genvalg.
Lillian Larsen, bestyrelsesmedlem - modtager genvalg.
Hans Madsen, suppleant - modtager genvalg.
Karin Madsen, revisor - modtager genvalg.
Bent Pedersbæk Hansen, vejsyn.
6. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne

Preben Lisby. formand

Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag 31. marts 2015

Flemming Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Preben Lisby oplæste sin beretning, der blev blandt andet nævnt følgende:
· Loppemarkedet og vejfesten.
· Den nye affaldsordning.
Et lille opråb fra formanden var at, man skulle huske at give sine naboer besked når man tog på ferie.
Regnskabet blev uddelt og godkendt (se under menuen "regnskaber").
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Anne Jensen, Lillian Larsen, Hans Madsen, Karin Madsen og Bent Hansen blev alle genvalgt.
Følgende kom op under eventuelt:

§ Som noget nyt valg vi at lave en præsentation af alle tilstedeværende, da der var en del nye.
§ Bent Hjarbo demonstrerede et hjertestarte kit som vil blive sendt rundt i foreningen. Den nærmeste hjertestarter findes i Hvidovre C.
§ Der var en der foreslog at vi holdt vejfest hvert år.

Mødet begyndte kl. 19.30 og sluttede 20.30, der var 22 parceller repræsenteret.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinær generalforsamling tirsdag 25. marts 2014 kl. 19 på Gadestævnet 46 med følgende dagsorden:
(omdelt 10. marts 2013)

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Revideret regnskab til godkendelse (se dette på bagsiden af omdelte dagsorden).
4. Indkomne forslag (ingen modtaget).
5. Valg til bestyrelsen.
    På valg er:
    Preben Lisby, formand/fung. kasserer - modtaget genvalg.
    Lotte Fogh, sekretær - modtager genvalg.
    Michael Thorning-Bjerring - modtager genvalg.
    Britt Enemark - modtager genvalg.
    Flemming Levy, revisor - modtager genvalg.
    Bent Pedersbæk Hansen, vejsyn.
    Efter Mogens Jess Sørensens død skal der vælges en kasserer for foreløbig 1 år.
    Bestyrelsen har et forslag,  men andre er selvfølgelig velkomne til at stille op.
6. Årets loppemarked og vejfest. Et forslag til datoen er 30. august.
7. Eventuelt - herunder den nye affaldsordning. 

På bestyrelsens vegne

Lotte Fogh, sekretær

Formandens beretning 2013

Foreningsåret 2013 startede som de fleste andre år - stille og roligt. 2013 var et år hvor vi ikke havde planlagt aktiviteter, da vi var i et ”ulige” år.
Der vil derfor heller ikke være voldsomt meget i denne beretning.
En ting der dog påvirkede os voldsomt, var tabet af vores kasserer, Mogens Sørensen. Mogens gik pludselig bort i august måned. Ikke nok med at vi mistede en god og pligtopfyldende kasserer, vi mistede også en god nabo, kammerat og ven - og en årvågen landbetjent der patruljerede med sine vagthunde!
Selv om vi føler et stort tab, er tabet naturligvis meget større for Mogens’ familie og pårørende.
Vi føler med jer og er altid parate, om der skulle opstå brug for hjælp.

Æret være Mogens’ minde!

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig, og på et møde blev undertegnede valgt til fungerende kasserer. Da jeg også er formand, foreskriver vores love at der vælges en næstformand.Næstformand blev Michael Thorning-Bjerring, Gadestævnet 40. Ind i bestyrelsen trådte så også en af vore suppleanter, nemlig Britt Enemark, Gadestævnet 48.
Næste opgave blev så at få adgang til vores bankkonti. Dette viste sig at være lidt mere besværligt end forventet. Første underskrevne dokument kunne ikke accepteres, da ikke alle bestyrelses-medlemmer havde skrevet under. Om igen og forfra. Nyt dokument med alle underskrifter lagt i bankens postkasse. Det blev så væk i banken, men efter nogle rykkere, lykkedes det at finde dokumentet, men så var førstegangskoden til netbank i mellemtiden blevet forældet!
Men ved at fastholde en medarbejder indtil problemet var løst, kom der lidt mere skred i løsningen af sagen. Nu kender vi processen, når øvelsen skal foretages en gang til med valg af ny kasserer.
Heldigvis sker der ikke de mange transaktioner i sidste halvdel af året, så problemerne med adgang, belastede ikke i væsentlig grad.

I løbet af året fik vi henvendelse fra et par nabo foreninger, som arbejdede på at fremskynde etableringen af fjernvarme i vores område af Hvidovre. Den oprindelige plan arbejder med en tids termin der hedder 2018. Jeg har ikke noget indtryk af interessen blandt vore medlemmer, men naturligvis vil vi være med når/hvis der bliver orienteret om projektet, så alle har en mulighed for at tage stilling. Som allerede antydet har der være stille om sagen siden.

Vi har i bestyrelsen snakket om - vel nærmest vedtaget - at udfærdige en ”Velkommen til nye” pjece. Vi føler selv at vi ikke tager godt nok imod nye, og at man som ny i området godt kunne bruge noget mere information om hvad/hvem/hvor etc. Er der nogle her der har ideer til hvad pjeces kan indeholde, må i meget gerne sende mail til bestyrelsen. Når pjecen ser dagens lys vil alle få et eksemplar, og derefter uddeles den til tilflyttere.

Dette var ordene - fortsat god generalforsamling!

Preben Lisby, formand/fung.kasserer

Referat af ordinær generalforsamling   tirsdag 25. marts 2014

1. Flemming Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Preben Lisby oplæste bestyrelsens beretning (se ovenfor). Der blev bl.a. nævnt følgende:
- Midlertidigt valg af kasserer.
- Udarbejdelse af en velkomstfolder.

3. Regnskabet blev uddelt og godkendt..

4. Der var ikke indkommet nogen forslag.

5. Preben Lisby, Lotte Fogh, Michael Thorning-Bjerring, Britt Enemark blev genvalgt til bestyrelsen. Der var også genvalg til Flemming Levy (revisor) og Bent Pedersbæk Hansen (vejsynsmand). Som ny kasserer - foreløbig for et år - valgtes Anna Jensen, Kirkebroen 74.

6. Foreningen blev 70 år sidste år. Årets loppemarked og vejfest afvikles lørdag 30. august, som sædvanlig i carporten på Gadestævnet 43. Gadestævnet afspærres i dagens anledning.

Som sædvanlig er der brug for lidt hænder til at stable arrangementerne på benene, så hvis du/I har lyst til at hjælpe, kan du /I melde dig/jer

senest 1. august

til en af følgende:

- Loppemarkedet: Karen Levy, mail

- "Snitteholdet" (der er gratis salat til vejfesten, og det skal jo skæres ud): Karin Madsen, mail

- Festudvalget: Preben Lisby, mail

7. Preben fortalt, hvad han havde kendskab til om den nye affaldsordning. Der udsendes noget materiale fra kommunen i løbet af april måned.

Mødet begyndte kl. 19 og sluttede kl. 20 - 17 parceller var repræsenteret.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinær generalforsamling tirsdag 19. marts 2013 kl. 19 på Gadestævnet 46 med følgende dagsorden:
(omdelt 1. marts 2012)

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Revideret regnskab til godkendelse (se dette på bagsiden af omdelte dagsorden).
4. Indkomne forslag (ingen modtaget).
5. Valg til bestyrelsen.
    På valg er:
   - Mogens Sørensen, kasserer - modtager genvalg.
   - Lillian Larsen, bestyrelsesmedlem - modtager genvalg.
   - Hans Madsen, suppleant - modtager genvalg.
   - Karin Madsen, revisor - modtager genvalg.
   - Flemming Jensen, vejsyn - modtager ikke genvalg.
6. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Lotte Fogh, sekretær 

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag 19. marts 2013:

1. Flemming Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkladt.

2. Preben Lisby oplæste sin beretning og nævnte bl.a.:

- Loppemarked og vejfest.
- Renovering af fortovsstrækningen på Rebæk Allé

3. Regnskabet blev uddelt og godkendt.

4. Der var ikke indkommet forsla

5. Lillian Larsen, Hans Madsen, Karin Madsen og Mogens Sørensen blev genvalgt. Som ny vejsynsmand valgtes Bent Pedersbæk Hansen, Gadestævnet 35

6. Jens orienterede om arrangementer i Kulturforeningen Hvidovre Nord. Man kan læse om disse på det link, der er anført her på hjemmesiden i menuen "Netop nu".
Karin nævnte, at nogle brændeovensindehavere ikke benytter det rigtighe brændsel og måske ikke tænder rigtgt op.
Husk adressen til grundejerforeningens hjemmeside:
www.grfsvanemosen.skysite.dk

Generalforsamlingen begyndte kl. 19.00 og sluttede 20.00. 16 parceller var repræsenteret. Tak til Lillian og Eigil Larsen for igen at stille deres stuer til rådighed for generalforsamlingen.

Del siden

                Referat fra ordinær generalforsamling 2020 og 2021
                             i Grundejerforeningen ”Svanemosen”.
                                    Afholdt tirsdag d. 1. juni 2021.

                                                                  2020

1. Preben Lisby blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Dan Sørensen oplæste sin beretning. Der blev blandt andet nævnt følgende:
• Fremover tager vi 250 kr. for oplysninger til ejendomsmæglere.
• Nogle huse er blevet solgt, velkommen til de nye.
• Forslaget om byggeri ved Rebæk sø er stoppet.
3. Regnskabet blev uddelt og godkendt.
4. Der var ikke indkommet nogen forslag.
5. Dan, Michael, Khuram, Flemming og Bent blev genvalgt.
Sannie Grych blev sekretær i stedet for bestyrelsesmedlem
Khuram Iqbal blev bestyrelsesmedlem i stedet for suppleant.
Marianne Kjærgaard blev valgt som suppleant.
6. Eventuelt
• Ny/ekstra beholdere til sortering, ingen ved rigtig noget endnu.
• Der har været meget tale om grønne hegn, om det får betydning for os vides ikke.
• Husk at få betalt kontingentet.

                                                              2021

1. Preben Lisby blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Alt sagt i den første.
3. Regnskabet blev uddelt og godkendt.
4. Der var ikke indkommet nogen forslag.
5. Anne og Bent blev genvalgt. Jeanne blev valgt som revisor. Niels H. Pedersen blev valgt som suppleant.
6. Eventuelt Alt sagt under den første.

Adressen til vores hjemmeside er: grfsvanemosen.simplesite.com

Mødet begyndte kl. 19.00 og sluttede 20.00, der var 15 parceller repræsenteret.

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Revideret regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5 Valg til bestyrelsen m.v.:
    Dan Sørensen
, formand - modtager genvalg.

Ordinær generalforsamling mandag 12. marts 2018 kl.
19.00 på Gadestævnet 46 med følgende dagsorden:

    Lotte Fogh, sekretær - modtager genvalg.
    Michael Thorning-Bjerring, best. medlem - modtager genvalg.
    Annette Dühring, suppleant - modtager ikke genvalg.
 
  Flemming Levy, revisor - modtager genvalg.
    Bent Pedersbæk Hansen, vejsyn - modtager genvalg.
6. Årets vejfest.
7. Eventuelt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinær generalforsamling onsdag 21. marts 2012 kl. 19 på Gadestævnet 46 med følgende dagsorden:
(omdelt 5. marts 2012)

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Revideret regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen. På valg er:
   - Preben Lisby, formand - modtager genvalg.
   - Lotte Fogh, sekretær - modtager genvalg.
   - Michael Thorning-Bjerring, bestyrelsesmedlem - modtager genvalg.
   - Britt Enemark, suppleant - modtager genvalg.
   - Flemming Levy, revisor - modtager genvalg.
   - Flemming Jensen, vejsyn - modtager genvalg.
6. Eventuelt:
   - Loppemarked.
   - Sommerfest.
   - Lokal bus.
   - Affaldsordning.

På bestyrelsens vegne

Lotte Fogh, sekretær 

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag 21. marts 2012:

1. Flemming Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Preben Lisby oplæste sin beretning. Der blev bl.a. nævnt og orienteret om følgende:
- Ny affaldsordning.
- Udvidet genbrugsordning.
- Foreningen er på netbank.

3. Regnskabet blev godkendt. Kassereren oplyste, at det både bliver billigere for den enkelte og foreningen, hvis man tilmelder betalingen af kontingent til Betalings Service.

4. Der er ikke indkommet forslag.

5. Preben Lisby, Lotte Fogh, Michael Thorning-Bjerring, Britt Enemark, Flemming Levy og Flemming Jensen blev alle genvalgt.

6. Datoen for årets loppemarked og vejfest blev fastsat til 25. august 2012 med følgende ankermænd og -kvinder:
- Loppemarked: Karin Hansen og Karin Levy.
- Vejfest, festudvalg: Preben Lisby, Bent Hjarbo, Eigil Larsen og Flemming Jensen.
- Snitte-hold: Gunvor Hjarbo, Jette Sørensen, Karen Lisby og Lotte Fogh.

Der blev udtrykt behov for en lokalbus til området, Preben Lisby vil undersøger mulighederne.
Det oplystes, at kommunens plan for afhentning af dagrenovation hver 14. dag er taget af bordet.
Det blev fremsat forslag om, at der opsættes en hjertestarter i grundejerforeningens område. Ditte Nova Pedersbæk Hansen undersøger muligheden.
Forslaget om bold- og petangbaner ved Rebæk Sø er sendt til kommunen.
Det blev anket over, at mange lastbilkøreskoler benytter Kløverprisvej som øvevej. Lotte Fogh forsøger at skaffe et overblik over antallet og problemet.
Der er stadig snak om at bygge boliger ved Rebæk Sø. Sagen behandles i kommunalbestyrelsen 27. marts.
Grundvurderingerne i området anses at overstige det rimelige. Klager skal indgives individuelt. Et forslag til udformning af klage kan ses på foreningens hjemmeside.
Der er ved at blive etableret fjernvarme omkring Holmegård  Skole og nærliggende veje, men der er foreløbig ikke planer om fjernevarmemulighed i grundejerforeningens område.
Adressen til grundejerforeningens hjemmeside er grfsvanemosen.skysite.dk Har du internetadgang, så kig regelmæssigt på siden, idet vi forsøger opdatering med aktuelle emner.

Generalforsamlingen begyndte kl. 19 og sluttede 20.30. 18 parceller var repræsenteret. Tak til Lillian og Eigil Larsen for igen at stille deres stuer til rådighed for generalforsamlingen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinær generalforsamling onsdag 30. marts 2011 kl. 19 på Gadestævnet 46 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Revideret regnskab til godkendelse.
4 Indkomne forslag:
- Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer (se nedenfor)(gældende vedtægter kan ses under "Love" i menuen til venstre).
 5.Valg til bestyrelsen, på valg er:
- Bent Hjarbo, kasserer, modtager ikke genvalg.
- Lillian Larsen, bestyrelsesmedlem, modtager genvalg.
- Hans Madsen, suppleant, modtager genvalg.
- Karin Madsen, revisor, modtager genvalg.
- Flemming Jensen, Jensen, vejsynsmand, modtager genvalg.
6. Eventuelt: Angående fastlavnsarrangement vil der i fremtiden ikke blive holdt tøndeslagning, hvis ikke der melder sig nogen til at arrangere.

Ad punkt 4:
Paragraf 5, andet afsnit erstattet med Kontingentet skal betales rettidigt til foreningens konto.
I sidste afsnit slettes de to sidste sætninger.

Paragraf 12, femte afsnit erstattes med Foreningens midler indsættes på en bankkonto, som administreres af kassereren.
Afsnit seks, syv og otte slettes.

På bestyrelsens vegne

Lotte Fogh, sekretær

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag 30. mats 2011.

1. Flemming Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Preben Lisby oplæste beretningen, og der blev bl.a. nævnt følgende:
- Loppemarked og vejfest blev flot afviklet.
- Trafiksaneringen i Hvidovre Nord.
- Hvidovre Kommunes lokalplan.
Beretningen blev godkendt.

3. Regnskabet blev uddelt (kan også ses på hjemmesiden under menuen "Regnskaber") og godkendt.
4. De vedtægtsændringen, bestyrelsen havde foreslået, blev godkendt. Ændringerne kan læses her på grundejerforeningens hjemmeside.

5. Lillian Larsen, Hans Madsen, Karin Madsen og Flemming Jensen blev genvalgt til deres respektive poster. Som ny kasserer valgtes Mogens Sørensen, og der var stor tak til den afgående kasserer Bent Hjarbo, der ikke ønskede genvalg.

6. Følgende blev diskuteret:
- Fastelavn: De, der er interesserde i at arrangere tøndeslagning, kan melde sig til Preben Lisby.
- Ros til hjemmesiden, evt. overveje køb af domænenavn.
- Der er stadig problemer med rotter i foreningens område. Vi opfordrer til, at man ikke fodrer fugle direkte på jorden. Vi vil forespørge kommunen, hvilke muligheder der er for at opsætte fælder i kloakkerne.
- Planen over trafiksaneringen i Hvidovre Nord blev omdelt og diskuteret.

Generalforsamlingen begyndte kl. 19 og sluttede kl. 20. 15 parceller var repræsenteret. Tak til Lillian og Eigil Larsen for igen at stille deres stuer til rådighed for generalforsamlingen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinær generalforsamling tirsdag 30. marts 2010 kl. 19 på Gadestævnet 46 med følgende dagsorden.

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab til godkendelse.
4. Bestyrelseshonorar. Bestyrelsen foreslå honorarerne afskaffet.
5. Indkomne forslag:
a. Hjemmesiden - orientering.
b. Hastighedsbegrænsning på Kløverprisvej.
c. Sommerfest, herunder nedsættelse af festudvalg til sommerfesten og fastelavn 2011.
6. Valg til bestyrelsen:
Formand Preben Lisby - modtager genvalg.
Sekretær Lotte Jensen - modtager genvalg.
Bestyrelsesmedlem Arne Seindal - modtager ikke genvalg.
Suppleant Kurt Lefevre.
Revisor Flemming Levy.
Vejsynsmand Flemming Jensen.
7. Eventuelt: Vi har modtaget en henvendelse fra Brugerrådet på Holmegårds Bibliotek. De har en underskriftsindsamling i gang som protest mod Hvidovre Kommunes forslag til ændring af bibliotekets bemanding. Underskriftslister vil være fremlagt på generalforsamlingen.

Der vil blive serveret øl og vand under mødet.

Vel mødt

Bestyrelsen

Referat fra ordinær generalforsamling 30. marts 2010

1. Flemming Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

2. Preben Lisby oplæste bestyrelsens beretning, og der blev bl.a. nævnt følgende:
- En god fastelavnsfest.
- Rotter og deres bekæmpelse.
Beretningen blev godkendt.

3. Regnskabet blev godkendt. Kassereren opfordrede til, at man tilmelder kontingentbetalingen til Betalings Service.

4. Bestyrelsens honorarer blev afskaffet.

5. a. Sv. Erik Hansen fortalte lidt om foreningens hjemmeside og de fremtidige muligheder. Bestyrelsen drøfter disse på næste bestyrelsesmøde. På et møde 10. juni besluttede bestyrelsen, at hjemmesiden flyttes til skysite.dk, som er gratis.
5. b. Jens redegjorde for nogle problemer omkring Kløverprisvej med bl.a. hastighedsforholdene og blomsterkummer. Bestyrelsen tager det op på næste bestyrelsesmøde, og på mødet 10. juni vedtog man at sende et brev til kommunen, hvilket blev gjort i e-mail 22. juni.
5. c. Sommerfesten blev fastsat til 28. august 2010. Festudvalget består af Preben Lisby, Bent Hjarbo, Eigil Larsen og Flemming Jensen. Vedr. loppemarked samme dag undersøger Jette Sørensen, om Karin Levy igen vil være med til at arrangere. Sammen med referat for generalforsamlingen udsendes en blanket til forhåndstilmelding til loppemarkedet.

6. Preben Lisby, Lotte Fogh, Flemming Levy og Flemming Jensen blev genvalgt til deres respektive poster. Arne Seindal ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, i stedet valgtes Michael Thorning-Bjerring. Suppleant Kurt Lefevre var ikke til stede, og som ny suppeleant valgtes Britt Enemark.

7. - På generalforsamlingen var fremlagt en underskriftsliste fra Brugerrådet på Holmegårds Bibliotek, som ønskede at protestere mod et forslag om at gøre biblioteket til et selvbetjeningsbibliotek (forslaget er senere droppet af kommunen).
- Det blev foreslået, at der kun skulle afhentes glas hver anden uge, men bestyrelsen mente, at administrationen blev for dyr
- Der kommet en ny container på Genbrugspladsen til ting, der er for gode til at blive kasseret. Disse ting bliver nu solgt i det nye genbrugshus til glæde for Hvidovres mange forskellige klubber.
- Der er en del beklagelser over fortove, der ikke bliver ryddet om vinteren og også over hække, der ikke bliver klippet tilstrækkeligt ind.
- Arne Seindal takkede for tiden i bestyrelsen.

Generalforsamlingen begyndte kl. 19 og sluttede 20.30 - 13 parceller var repræsenteret.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grundejerforeningen "Svanemosen" holdt ordinær generalforsamling 23. marts 2009 kl. 19 på Gadestævnet 46.
Dagsorden for generalforsamlingen var:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Revideret regnskab til godkendelse.
4. Bestyrelses honorarer - bestyrelsen foreslår uændrede honorarer.
5. Indkomne forslag - bestyrelsen foreslår, at der allerde nu nedsættes et fastelavnsfestudvalg.
6. Valg til bestyrelsen. På valg er:
Bent Hjarbo, kasserer.
Lillian Larsen.
Hans Madsen, suppleant.
Karin Madsen, revisor.
Kurt Lefevre, suppleant.
Flemming Jensen, vejsyn.
7. Eventuelt. Fortovet på Gadestævnet.
På bestyrelsens vegne

Lotte Fogh
sekretær

). Han nævnte også to gode telefonnumrer: Hvidovre Politi - 72587426 og Gladsaxe Politi - 43861448. Bent Nikolajsen fortalte også, at vi ikke var hårdt ramt hvad angår indbrud i vores ejerforening, han beklagede den uheldige episode, der havde været.
Herefter gik generalforsamlingen i gang.
1. Flemming Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Preben Lisby oplæste sin beretning. Der blev blandt andet nævnt følgende:
- Vejfest og loppemarked.
- Godt fastelavnsarrangement.
- Hjemmesiden,

www.123hjemmeside.dk/

GRFSvanemosenHvidovre

, hvis man bruger "Send E-mail" fra siden, skal man huske at skrive afsender, da denne ikke overføres automatisk.
3. Regnskabet blev uddelt og godkendt med akklamationer.
4. Honorarerne til bestyrelsen blev godkendt.
5. Bestyrelsen foreslog, at der allerede nu blev nedsat et fastelavnsudvalg. Lillian Larsen og Preben Lisby meldte sig, og de vil spørge, om Lennart Linneman også vil deltage.
6. På valg var Bent Hjarbo, Lillian Larsen, Hans Madsen, Karin Madsen og Flemming Jensen. Alle blev genvalgt.
7. Eventuelt: Der var kommet en forespørgsel, om vi ikke kunne få kigget på fortovene på Gadestævnet. Lotte skriver et brev til kommunen (afsendt d. 030509).
Hække og fortove skal holdes fri (se bagsiden af det referat, der omdeles til medlemmerne). Preben og Flemming vil tale om hække.
Der opfordres til, at man kun brænder rigtigt brænde i brændeovnene.
Der er intet nyt om Fibernettet.
Der blev klaget lidt over parkeringen på græsarealet på Rebæk Allé.

Referat fra generalforsamlingen 23. marts 2009:
Generalforsamlingen startede med besøg af Bent Nikolajsen fra Kriminalpræventiv Sektion, Vestegnens Politiet. Han fortalte om, hvad vi kan gøre for at forhindre indbrud (bedre låse, låse på vinduer) og om en god hjemmeside (